polish.study-time.org
              Basic Polish vocabulary with pronunciation and information about Poland
Warsaw city centre
Wroclaw main train station Wroclaw city centre

Polish anthem - Mazurek Dąbrowskiego


Polish anthem - Mazurek Dąbrowskiego

 Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz , marsz , Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę , przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz , marsz ...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz , marsz ...

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
-Słuchaj jeno pono nasi
biją w tarabany!

Marsz , marsz ...

Poland has not yet succumbed.
As long as we remain,
What the foe by force has seized,
Sword in hand we'll gain.

March! March, Dabrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We shall reach our land.

Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be;
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory.

March! March...

As Czarniecki Poznan town regains,
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains,
We shall return by sea.

March! March...

Father, in tears
Says to his Basia
Just listen, it seems that our people
Are beating the drums

March! March...


In order to understand the meaning of the lyrics, you need to learn a bit about Polish history. Here is the explanation to the lysics of Mazurek Dąbrowskiego.

 

Pieśń Mazurek Dąbrowskiego była napisana jako Polska pieśń patriotyczna w 1797. Od 26 lutego 1927 roku jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Mazurek Dąbrowskiego był napisany przez Józefa Wybickiego jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Słowa pieśni były śpiewane do melodii ludowej.

 

Pieśń powstała we Włoszech 20 lipca 1797 roku. Polska w 1772 roku straciła niepodległość. W latach 1772-1795 Rosja, Prusy i Austria dokonały trzech rozbiorów Polski. Ziemie polskie zostały podzielone pomiędzy trzy mocarstwa. We Włoszech Polacy zorganizowali armię (Polskie Legiony), która walczyła o niepodległość Polski. W latach od 1797 do 1807 roku we Włoszech Polskie Legiony pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego walczyły u boku wojsk francuskich i włoskich. Po trzecim rozbiorze Polski wielu polskich żołnierzy wyemigrowało z Polski do Włoch i Francji. Dzięki temu polska armia mogła się odrodzić za granicą i dzieki wpływom Napoleona próbowała odzyskać niepodległość w Polsce. Słowa Pieśni Mazurek Dąbrowskiego dawały Polakom nadzieje na odzyskanie niepodległości.

The song Mazurek Dąbrowskiego was written as a patriotic song in 1797. From 26 February 1927 has been the official anthem of the Republic of Poland.

 

Mazurek Dąbrowskiego was written by Józef Wybicki as a song of the Polish Legions in Italy. The lyrics were sung to a traditional folk melody.

 

The song was written in Italy 20 July 1797. Poland had lost independence in 1772. From 1772 until 1795 Russia, Prussia and Austria devided Poland three times. Polish land was devided between three superstates. In Italy Polish people organised the army (Polish Legions), which was fighting for Polish independence. From 1797 until 1807 in Italy the Polish Legions under Jan Henryk Dąbrowski command were fighting at French and Italian army's side. After the third Polish partition many Polish soldiers emigrated from Poland to Italy and France. Thanks to this, the Polish army could revive abroad and thanks to the Napoleon's influence the army tried to regain the independence in Poland. The lyrics of the song "Mazurek Dąbrowskiego" gave Polish people hope to regain the independence.

 

 

logo - jan henryk dabrowski legiony polskie

Jan Henryk Dąbrowski

the most famous commander of the Polish Legions

 

Rota - a very patriotic Polish song


I am including this song here together with the Polish anthem, because many people think, this could be also consider to be the anthem. The lyrics are very patriotic and remind about many sad moments from the Polish history

 


 


Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadków wnuk!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

We will not abandon the land whence our folk come.
We will not allow our language be buried.
We are the Polish nation, the Polish people,
From the royal line of Piast.
We will not allow the anemy to harass us.

So help us God!
So help us God!

To the last drop of blood in our veins
We will defend our Spirit
Until unto dust and ash
Falls the Teutonic whirlwind.
Every doorsill will be our fortress.

So help us God!
So help us God!

The German will not spit in our face
Nor Germanize our children,
Our host will rise up in arms,
Our spirit will lead the way.
We'll go forth when sounds the golden horn.

So help us God!
So help us God!

We won't let Poland's name be crushed
We won't go, living, to the grave.
In our Homeland's name and her honor
We lift our heads proudly,
His forefathers' land the grandson will regain.

So help us God!
So help us God!

 

 

***